00-MGM-macao1 00-MGM-macao2 00-MGM-macao3 01-Alliance Francai#380004 02-Poppy Arnold & G#380005 03-Paul Bosland (Lyon) - 1 04-Sylvie Berard (Lyon0007 05-Antonio Conceica#380008 06-Nathalie Decoste#380009 07-Niko de la Faye #380010 08-Catherine Faure #380011 09-Jean Fontaine (D#380012 10-Fu Hong Society #380013 11-Alexandrine Guer#380014 12-Xun Guipin (Kunming0015 13-Denis Gaydier (Lyon0016 13-Lin Guocheng (Ku#380017 13-Lin Guocheng 2 (#380018 14-Chloe Ho (Hong-Kong0019 15-Hong-Kong Societ#380020 16-Liu He Jiao (Kun#380021 17-Kang Jing (Beijing) - 1 18-Ren Jing (Beijing) - 2 18-Ren Jing 2 (Beij#380024 19-Su Jiaxi (Kunming) - 1 20-Zhang Jinxi (Kun#380026 21-Alice Kok (Macao) - 1 22-Marie Killy (Gre#380028 23-Wong Ka Long (Macao0029 24-Aurelie Moreau (#380030 25-Macao Polytechni#380031 26-Leila Moumen (La#380032 26-Obra Das Maes (M#380034 27-Olivier Martinet#380035 28-Fortes Pakeong S#380036 29-Robert Paravy & #380037 30-Susmar Pinango d#380038 31-Guo Qi (Beijing) - 1 32-Lin Qing (Shangai) - 1 33-Li Rui (Kunming) - 1 34-Guan Sai Mei (Ku#380042 35-SCAD Hong-Kong M#380043 36-Jin Shengjia (Sh#380046 37-Marianne Thiolli#380048 38-Nick Tai (Macao) - 1 39-Tibouchi (Paris) - 1 40-Hong Wai (Macao) - 1 41-Gao Xiaowu (Beij#380055 42-Ni Youyu (Shangai) - 2 43-Cai Zebin (Beijing) - 1 43-Cai Zebin (Beijing) - 2 44-Li Wenfeng (Beijing0060 44-Li Wenfeng (Beijing0061 45-Meng Zhigang (Be#380062 46-Special Olympics#380064